Polski|English

22.04.2014
Konsultanci landbrand przeprowadzili Ewaluację Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Celem projektu było określenie poziomu wdrożenia oraz ocena aktualności Strategii Rozwoju Turystyki. Sprawdzano również jej zbieżność z przyjętą w zeszłym roku Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W ramach projektu konsultanci landbrand przeprowadzili m.in. analizę desk research danych dotyczących rozwoju turystyki. Region porównano z innymi województwami Polski w zakresie: liczby turystów krajowych i zagranicznych, długości ich pobytu, liczby miejsc i obiektów noclegowych oraz wskaźników turystycznych. Wykonane zostały także badanie pierwotne metodą CAWI. Przepytano ponad 170 przedstawicieli branży turystycznej, instytucji otoczenia biznesu oraz gmin i powiatów, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o trafność i aktualność zapisów dokumentu. Raport został zakończony syntetycznym zestawieniem wniosków i rekomendacji, które posłużą regionalnym władzom do uaktualnienia strategicznego dokumentu z zakresu gospodarki turystycznej.

wróć